Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego

Read more and self-services

Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego musisz podać, jeśli ukończyłeś(-aś) 18 lat i przeprowadziłeś(-aś) się do Danii, a ponadto:

 • jesteś obywatelem(-ką) państwa UE/EOG lub Szwajcarii
 • mieszkałeś(-aś) w państwie UE/EOG lub Szwajcarii bezpośrednio przed przyjazdem do Danii.

Jeżeli jesteś obywatelem(-ką) Danii, informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego musisz podać, jeśli przeprowadziłeś(-aś) się do Danii z innego państwa UE/EOG lub Szwajcarii.

Celem udzielenia informacji jest określenie przez Udbetaling Danmark, które państwo powinno pokrywać koszty korzystania przez Ciebie z duńskiego systemu ochrony zdrowia. Przepisy UE stanowią, że w niektórych przypadkach koszty te ponosi inny europejski kraj niż Dania. Kraj ten określa się jako państwo ubezpieczenia zdrowotnego.

Informacji o państwie ubezpieczenia zdrowotnego powinieneś(-aś) udzielić, nawet jeśli nie posiadasz pewnych informacji lub dokumentów. Dokumentację można dosłać w późniejszym terminie do Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Państwa UE/EOG to Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Islandia, Włochy, Chorwacja, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy (Holandia), Irlandia Północna, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Wielka ​Brytania, Szwecja, Czechy, Niemcy, Węgry i Austria. Zasady w zakresie państwa ubezpieczenia zdrowotnego dotyczą także Szwajcarii.

Przy wypełnianiu formularza „Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego” możesz zostać poproszony(-a) o załączenie dokumentów. Dotyczy to następujących sytuacji:

 • zostałeś(-aś) oddelegowany(-a) z państwa UE/EOG lub Szwajcarii
 • będziesz pracować w innym państwie UE/EOG lub Szwajcarii
 • otrzymujesz zasiłek dla osób bezrobotnych z innego państwa UE/EOG lub Szwajcarii
 • jesteś zagranicznym(-ą) studentem(-ką)
 • jesteś emerytem(-ką)/rencistą(-ką) i otrzymujesz emeryturę/rentę wyłącznie z innego państwa UE/EOG lub Szwajcarii
 • otrzymujesz świadczenie, np. z tytułu urlopu rodzicielskiego bądź macierzyńskiego, zasiłek chorobowy albo świadczenie przedemerytalne, z innego państwa UE/EOG lub Szwajcarii.

Niezbędna dokumentacja zależy od Twojej sytuacji i może to być:

 • jeden z formularzy ubezpieczenia zdrowotnego w UE: E106, E109, E121, S072 lub S1
 • ważna europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)
 • decyzja/zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego A1 lub decyzja o odmowie wydania zaświadczenia A1.

Formularz powinieneś(-aś) wypełnić i przesłać do nas, nawet jeśli nie posiadasz dokumentów.

Zeskanuj albo zrób zdjęcia dokumentacji

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza dobrze jest przygotować dokumenty w formie plików cyfrowych w Twoim komputerze. Możesz np. je zeskanować albo zrobić zdjęcia telefonem komórkowym i zapisać na komputerze.

Nie musisz wysyłać wszystkiego

 • Jeżeli masz zarówno kartę EKUZ, jak i formularz ubezpieczenia zdrowotnego, wystarczy jeśli wyślesz formularz.
 • Jeżeli masz jeden z powyższych dokumentów ubezpieczenia zdrowotnego, nie musisz wysyłać decyzji/zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego A1.

Zaświadczenie A1 i formularze ubezpieczenia zdrowotnego w UE

Zaświadczenie A1 to dokument, który określa, w jakim państwie jesteś objęty(-a) systemem zabezpieczenia społecznego. Jeśli jesteś oddelegowany(-a) przez zagranicznego pracodawcę do świadczenia pracy w Danii, o wydanie zaświadczenia A1 powinieneś(-aś) zwrócić się do władz państwa Twojego zamieszkania. Jeżeli pracujesz w kilku państwach, powinieneś(-aś) zwrócić się do Udbetaling Danmark, International Social Sikring /dział ds. międzynarodowego ubezpieczenia społecznego/.

Formularze ubezpieczenia zdrowotnego w UE są wystawiane przez instytucję ubezpieczenia zdrowotnego w kraju, w którym posiadasz ubezpieczenie społeczne.

W pewnych przypadkach może Cię obejmować system zabezpieczenia społecznego innego państwa. Wówczas państwo to jest płatnikiem w przypadku korzystania przez Ciebie z karty ubezpieczenia zdrowotnego. Może tak być np. jeśli:

 • zostałeś(-aś) oddelegowany(-a) przez pracodawcę z państwa UE/EOG lub Szwajcarii do świadczenia pracy w Danii
 • będziesz pracować w innym państwie UE/EOG lub Szwajcarii
 • otrzymujesz zasiłek dla osób bezrobotnych z innego państwa UE/EOG lub Szwajcarii
 • jesteś zagranicznym(-ą) studentem(-ką)
 • jesteś emerytem(-ką)/rencistą(-ką) i otrzymujesz emeryturę/rentę wyłącznie z innego państwa UE/EOG lub Szwajcarii
 • otrzymujesz świadczenie, np. z tytułu urlopu rodzicielskiego bądź macierzyńskiego, zasiłek chorobowy albo świadczenie przedemerytalne, z innego państwa UE/EOG lub Szwajcarii.

Po przesłaniu przez Ciebie informacji, Udbetaling Danmark określa, czy w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje Cię duński system zabezpieczenia społecznego, czy też system innego państwa. Jest to decydujące dla kwestii, które państwo będzie pokrywało koszty korzystania przez Ciebie z duńskiego systemu ochrony zdrowia.

Decyzję dotyczącą państwa ubezpieczenia zdrowotnego podejmiemy na podstawie przedstawionych przez Ciebie informacji i dokumentów. Jeśli będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, skontaktujemy się z Tobą.

Jeśli udzielając informacji nie załączyłeś(-aś) dokumentów, musisz je dosłać.

Pamiętaj, by na każdej stronie wpisać Twój duński numer CPR. Dokumentację wyślij do:

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Dania

Jeżeli masz identyfikator MitID, możesz przesłać dokumenty pocztą cyfrową Digital Post.

Jeśli masz pytania, możesz zadzwonić do Udbetaling Danmark pod numer (+45) 70 12 80 81.